Studia Romologica nr 13/2020

Tom 13/2020 naszego rocznika zostanie wydany dzięki finansowaniu

z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.

Podaj dalej / Share it