Dla Autorów

Od 2012 roku rocznik “Studia Romologica” znajduje się na Liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Aktualnie publikacje premiowane są 9 punktami

–> czasopismapunktowane.pl

Jesteśmy w bazach:

–> CEJSH | –> Arianta | –> Index Copernicus

Autorów, którzy chcą wypowiedzieć się na łamach „Studia Romologica”, zapraszamy do nadsyłania tekstów romologicznych o charakterze zarówno teoretycznym, jak i empirycznym. Kryterium kwalifikacji jest ich wartość merytoryczna, o czym decydują recenzenci. Więcej o zasadach recenzowania: –>  Anty-plagiat / –> Recenzenci.

Zasady ogólne:

Publikacje zamieszczane są w poszczególnych działach. Część I stanowią teksty pokrewne tematycznie, zgodne z głównym zagadnieniem poszczególnych tomów czasopisma. Część II to artykuły romologiczne traktujące o rozmaitych aspektach historii i kultury romskiej. W części III znajdują się materiały badawcze i artykuły „na warsztacie”, część IV to recenzje oraz opinie na temat wydawnictw cyganologicznych, a część V informuje o istotnych, aktualnych wydarzeniach.

–>  Anty-plagiat | –> Recenzenci  | –> Szczegółowy zapis bibliograficzny

Objętość tekstów, wraz z ilustracjami, nie powinna przekraczać 1 arkusza wydawniczego (tj. 40 tys. znaków ze spacjami), natomiast recenzji i innych opracowań – 0,3 arkusza wydawniczego (12 tys. znaków ze spacjami).

Prosimy nadsyłać materiały do bieżącego tomu do 30 maja. Redakcja zastrzega sobie prawo przesunięcia części opracowań do następnego tomu. Materiały powinny być nadesłane w formie elektronicznej pod adres e-mail: studiaromologica(at)muzeum.tarnow.pl (lub do sekretarz Redakcji, Natalii Gancarz: natalia(at)muzeum.tarnow.pl).

Wraz z artykułem należy dostarczyć informacje o autorze (imię, nazwisko, specjalność i stopień naukowy, miejsce pracy lub współpracy, adres do korespondencji i adres e-mail) oraz streszczenie artykułu w języku polskim lub angielskim. Streszczenie nie powinno przekraczać
1 tys. znaków.

W razie potrzeby Redakcja zwraca się do Autora z prośbą o wprowadzenie stosownych poprawek formalnych i uwzględnienie wskazówek sugerowanych przez recenzenta.

Autorzy tekstów zatwierdzonych do druku przenoszą prawa autorskie (do kopiowania materiałów) na Redakcję „Studiów Romologica”.
Autorzy zamieszczonych w danym tomie artykułów otrzymują egzemplarze autorskie.
Materiałów nieprzyjętych do druku redakcja nie odsyła.

Autorzy są odpowiedzialni za uzyskanie pozwolenia na udostępnienie w ich artykule materiałów ilustracyjnych, objętych prawem autorskim.

anty-plagiat

Fot. http://www.stockvault.net