Przykłady zapisu

Format publikacji:

Czcionka Times New Roman, rozmiar 12, z odstępem 1,0 wiersza. Nowy akapit należy rozpoczynać od wcięcia. Do zapisu tytułów publikacji zwartych i artykułów oraz wyrazów obcych w mianowniku używamy kursywy.

W wersji elektronicznej proszę zapisywać dokument w formacie .doc, .docx lub .rtf.

Odnośniki bibliograficzne oraz przypisy umieszczamy u dołu strony. W przypadku odsyłaczy do literatury – podajemy nazwisko i inicjał imienia autora, pełny tytuł (kursywą), miejsce wydania oraz stronę. Przy kolejnym odsyłaczu stosujemy skróty łacińskie: idemeadem
(tenże, taż), ibidem (tamże), op. cit. (dz. cyt.).

W wykazie wykorzystanej literatury (na końcu artykułu) należy podawać następujące dane: nazwisko i inicjał imienia autora, pełen tytuł (kursywą), wydawnictwo i miejsce wydania. Przy artykułach z czasopism dodatkowo umieszczamy strony.

Szczegółowe przykłady

Przykładowy zapis przypisu dolnego:

a) wydawnictwa zwartego:
Zob. Jerzy Ficowski, Cyganie na polskich drogach, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1985, s. 15.

– kolejne wystąpienia tej samej pozycji: Ficowski, op. cit., s. 51.

– kolejne wystąpienia tej pozycji podczas, gdy jest to jedna z wielu cytowanych tego samego autora: Ficowski, Cyganie na polskich. . . op. cit., s. 28.

b) pracy zbiorowej:
Por. K. Holub (red.), Dural me avilem, Ars Bohemica, Praha 2000.

– kolejne wystąpienia jw.

c) artykułu w pracy zbiorowej:
I. Hancock, Gypsy History in Germany and Neighboring Lands. A Chronology Leading to the Holocaust and Beyond [w:] D. Crowe, J. Kolsti (red.), The Gypsies of Eastern Europe, M. E. Sharpe, Inc., Armonk, New York, London 1991, s. 82.

– kolejne wystąpienia jw.

– przy wielu autorach lub redaktorach: 1-3 nazwisk (red.), względnie: np. D. Crowe, J. Kolsti i in.

d) artykułu w czasopiśmie:
J. Ficowski, L’autorité du Sero-Rom sur les Tsiganes de Pologne, „Etudes Tsiganes”, 1981, nr 4, s. 15–25.

– kolejne wystąpienia jw.

– kolejność po tytule czasopisma: ROK, ROCZNIK (R. XVI), TOM (t.), ZESZYT (z.), NUMER (nr), STRONA (s.)

 

Przykładowy zapis bibliograficzny (LITERATURA na końcu artykułu):

a) wydawnictwa zwartego:
FICOWSKI J., Cyganie na polskich drogach, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1985.

b) pracy zbiorowej:
HOLUB K. (red.), Dural me avilem, Ars Bohemica, Praha 2000.

c) artykułu w pracy zbiorowej:
HANCOCK I., Gypsy History in Germany and Neighboring Lands. A Chronology Leading to the Holocaust and Beyond [w:] D. CROWE, J. KOLSTI (red.), The Gypsies of Eastern Europe, M. E. Sharpe, Inc., Armonk, New York, London 1991.

d) artykułu w czasopiśmie:
FICOWSKI J., L’autorité du Sero-Rom sur les Tsiganes de Pologne, „Etudes Tsiganes”, 1981, nr 4, s. 15–25.

 

Bibliografia zawierać może materiały, podzielone jak następuje:

LITERATURĘ

ŹRÓDŁA ARCHIWALNE

ŹRÓDŁA AUDIOWIZUALNE

ŹRÓDŁA INTERNETOWE

INNE (wedle potrzeb)

Spis wykorzystywanych materiałów z Internetu podajemy po spisie literatury w formacie: adres strony internetowej oraz data ostatniego dostępu. W materiałach autorskich adres strony internetowej powinien być poprzedzony nazwiskiem autora tekstu.

a) tekst bez nazwiska autora

Przykłady zapisu, http://www.studiaromologica.pl/wp-admin/post.php?post=45&action=edit [dostęp: 19.10.2015].

b) tekst z nazwiskiem autora

M. SZEWCZYK, Legendy i mity o ludzie tajemnym, 8.10.2015, http://romowie.blogspot.com/ [dostęp: 19.10.2015].

***

Materiały ilustracyjne proszę przysyłać na adres e-mail (–> Kontakt) jako osobne pliki. Fotografie o rozdzielczości zdatnej do druku (w formacie .jpg, .png lub .tif) – wielkość jednego pliku nie mniej niż 1,5 MB.

Podpisy do ilustracji wedle wzoru:

Fot./Rys./Tab. 1. Romowie Burgudżija, Bułgaria (fot. P. Lechowski, 2006).

Gavel and book.

Fot. http://www.stockvault.net